Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001

Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001

Mẫu Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001 được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mẫu Hóa đơn bán hàng được dùng trong việc mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp, mời bạn đọc tham khảo mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất dưới đây.

Hóa đơn Giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ

Mẫu hóa đơn bán hàng - Tiếng Anh

Nội dung cụ thể của mẫu Hóa đơn bán hàng - Mẫu số 02GTTT/001 như sau:

Hóa đơn bán hàng - Mẫu số: 02GTTT3/001

Nội dung hóa đơn bán hàng mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC:

TÊN CỤC THUẾ:................ Mẫu số: 02GTKT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Liên 1: Lưu

Ngày.........tháng.........năm 20....

Ký hiệu: 03AA/14P

Số: 0000001

Đơn vị bán hàng:.......................................................................................................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................................

Điện thoại:..............................................................................Số tài khoản.................................................

Họ tên người mua hàng..............................................................................................................................

Tên đơn vị.................................................................................................................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................................................

Địa chỉ.......................................................................................................................................................

Số tài khoản...............................................................................................................................................

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: .....................................................................................................
Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:

  • Liên 1: Lưu
  • Liên 2: Giao người mua
  • Liên 3: ...
Đánh giá bài viết
1 17.853
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo