Hệ thống câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết hệ thống câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục để bạn đọc cùng tham khảo. Hệ thống câu hỏi bao gồm các câu hỏi về luật giáo dục, luật viên chức, kiến thức liên quan tới cấp tiểu học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về hệ thống câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục tại đây.

HỆ THỐNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

A: LUẬT GIÁO DỤC

Câu 1. Hãy cho biết các hành vi nhà giáo không được làm trong Luật Giáo dục?

Câu 2. Hãy cho biết nhiệm vụ của nhà giáo trong Luật Giáo dục?

Câu 3. Hãy nêu vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong Luật Giáo dục?

Câu 4. Trong Luật Giáo dục: Người học được hiểu như thế nào? bao gồm những ai?

Câu 5. Bạn hãy kể các hành vi người học không được làm trong Luật Giáo dục?

Câu 6. Theo Luật Giáo dục, nhà giáo có những quyền nào?

Câu 7. Trong Luật Giáo dục: Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý giáo dục, vậy nguyên lý giáo dục đó là gì?

Câu 8. Trong Luật Giáo dục người học có những nhiệm vụ gì?

Câu 9. Hãy cho biết: Theo Luật Giáo dục thì gia đình có những trách nhiệm gì?

Câu 10. Theo Luật Giáo dục thì mục tiêu giáo dục là gì?

Câu 11. Trong Luật Giáo dục thì cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có những quyền nào?

Câu 12. Hãy cho biết các cơ sở giáo dục phổ thông theo Luật Giáo dục?

Câu 13. Trình bày về hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục?

Câu 14. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục?

Câu 15. Theo Luật Giáo dục thì kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Câu 16: Theo Luật Giáo dục hiện hành nhiệm vụ của người học là gì?

Câu 17: Theo Luật Giáo dục hiện hành các hành vi người học không được làm là gì?

Câu 18. Theo Luật Giáo dục hiện hành quyền của nhà giáo quy định như thế nào?

Câu 19: Theo Luật Giáo dục hiện hành trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như thế nào?

Câu 20. Theo Luật Giáo dục hiện hành Quyền của nhà giáo được quy định như thế nào?

Câu 21: Theo Luật Giáo dục hiện hành Quyền của người học được quy định như thế nào?

B: LUẬT VIÊN CHỨC

Câu 1. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là?:

Câu 2. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 3. Theo Luật Viên chức hiện hành nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như thê nào?

Câu 4. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định như thế nào?

Câu 5. Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như thế nào?

Câu 6. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là gì?

Câu 7. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 8. Nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như thế nào trong Luật viên chức?

Câu 9. Những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 như thế nào?

Câu 10. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 11. Anh (chị) Hãy nêu các loại hợp đồng làm việc được quy định trong Luật viên chức?

Câu 12. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào trong Luật viên chức?

Câu 13. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 14. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như thế nào?

Câu 15. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 điều kiện đăng ký dự tuyển được quy định như thế nào?

Câu 16. Bạn hãy nêu các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010?

Câu 17. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp được quy định như thế nào trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

Câu 18. Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 19. Bạn hãy nêu trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng?

Câu 20. Bạn hãy nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010?

Mời thầy cô cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 6.654
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo