Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Mẫu số 3: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Mẫu để tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp muốn tự công bố sản phẩm.

Nội dung của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày…. tháng…. năm………

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: /năm/ĐKSP

……… (Tên cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm)……. xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: ………………………. (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ……………………………….. điện thoại, ……………………. Fax……………………….. Email …………………………… cho sản phẩm:………………………. do ……………………….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ) ……………. sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định/tiêu chuẩn... (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) ……………………….

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:

  • Tổ chức, cá nhân;
  • Lưu trữ.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Đánh giá bài viết
1 471
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo