Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong công nghiệp

Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp là mẫu giấy được lập ra để cho phép việc xuất, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong công nghiệp. Mẫu giấy phép nêu rõ tên cửa hàng xuất, nhập khẩu, phương tiện di chuyển và thời gian xuất nhập... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy phép tại đây.

Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..........

......., ngày...tháng...năm...

GIẤY PHÉP NHẬP (XUẤT) KHẨU
tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Xét đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại công văn số ..... ngày .... tháng .... năm .... của Công ty ............,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty ........; Trụ sở tại tại ............; Điện thoại: .........., Fax: ........., Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ...................... cấp ngày...tháng...năm... được nhập (xuất) khẩu .........., theo hợp đồng nhập khẩu........... với ..........để kinh doanh như đề nghị của Công ty.

- Tên cửa khẩu hàng xuất khẩu sẽ đi qua: ...............

- Phương tiện và điều kiện: Phải bảo đảm an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện xuất khẩu: Từ ngày ......... đến ngày.............

Điều 2. Công ty phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số .................................. ngày...thán...năm...., số .......................... ngày...tháng...năm... và số ............................ ngày...tháng...năm.... của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

-VPTT Phòng, chống ma tuý;

- Hải quan cửa khẩu;

- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 333
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo