Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm các thông tin như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại.... Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………….., ngày ... tháng ... năm...

GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số ... ngày của .... (tên doanh nghiệp nhập khẩu),

Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ: ………………………….. Điện thoại:…………….. Fax: ………….. Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số …… do …………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm …………

- Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ……………………… điện thoại

II. NỘI DUNG CP PHÉP

……. (tên doanh nghiệp) được phép nhập khẩu các chủng loại ô tô sau:

Loại

Nhãn hiệu

Chưa qua sử dụng

Đã qua sử dụng

Ghi chú

1. Ô tô con

2. Ô tô khách

3. Ô tô tải

………………………. (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

III. GIẤY PHÉP NÀY CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY KÝ ./.

Nơi nhận:
- ………;
- ………;
- Lưu: VT, ………..

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Đánh giá bài viết
1 184
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo