Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập là mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản thu nhập giữa bên giao và bên nhận. Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập được nêu rõ thông tin của bên giao và bên nhận, địa điểm giao nhận... Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sự minh bạch tài sản và thu nhập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập tại đây.

Đơn xin cam kết tài sản riêng

Mẫu giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập như sau:

TÊN CƠ QUAN....
BỘ PHẬN....
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

..........,ngày......tháng.....năm......

GIẤY GIAO NHẬN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP
ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ )

Hôm nay, ngày........tháng .......... năm .........

Tại: Phòng .............................................................................................................

Phòng .................................. tiếp nhận bản kê khai của:

- Ông/bà..................................................................................................................

- Chức vụ/vị trí công tác:..........................................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác:.......................................................................................

Bản kê khai tài sản, thu nhập gồm có .. …..... trang, có chữ ký của bên giao vào từng trang.

BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
1 5.256
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo