Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục VII-2

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục VII-2 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục VII-2

Phụ lục VII-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

Số: ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

......., ngày .... tháng .... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố..................

1. Trường hợp cá nhân đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi:

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....................................................................................

Ngày cấp: ..../.../..... Nơi cấp: .................. Ngày hết hạn (nếu có): ..../.../....

Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Email... (nếu có):............................................

2. Trường hợp tổ chức đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi:

Tên tổ chức:.......................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (nếu có):.........................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Họ và tên người đại diện: ...................................................................................................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện:..............................................................

Ngày cấp: ..../..../..... Nơi cấp: .................. Ngày hết hạn (nếu có): ..../.../....

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu/lần thứ ... ngày .../.../.... tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố........... của:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế..........................................................................................

Lý do đề nghị thu hồi: .........................................................................................................

Kèm theo Giấy đề nghị này có :

1......................................... ..............................................................................................

2.............................................................................................................................................

3............................................................................................................

....

Tôi/(Tên tổ chức) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và tài liệu kèm theo.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi họ tên)1

-----------------

1 Người đề nghị/Người đại diện của tổ chức ký trực tiếp vào phần này.

2. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(1) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

(2) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định thành lập;

(3) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

(4) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

(5) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Đánh giá bài viết
1 6
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.