Mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác

Mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác

Mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác là mẫu giấy đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin của đơn vị đề nghị, nội dung phương án khai thác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác

Mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác như sau:

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ /..........

..................., ngày..... tháng....năm..........

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA (2)............. VÀO KHAI THÁC

Kính gửi (1):.............................................................

1.Tên đơn vị:..............................................................................................................

2.Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

3.Trụ sở:....................................................................................................................

4. Số điện thoại:............................................................. (Fax):..................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............... do cấp........................ ngày....tháng........ năm .......

6 ...................................................(tên đơn vị) đề nghị kiểm tra, xác nhận (2).......................... thuộc tỉnh (3):.................................. vào khai thác. Cụ thể như sau:

- Tên: (2)...................................................................................................................

- Địa chỉ:(4)................................................................................................................

- Tổng diện tích đất: (5)..............................................................................................

7. Phương án cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy trình thủ tục giải quyết cho xe ra vào bến của bến xe (mục này chỉ áp dụng cho bến xe).

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Thông tư....../2010/TT-BGTVT ngày....tháng.....năm......... quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, chúng tôi đề nghị (1).................................. công bố đạt quy chuẩn (6):..............................................................................

...................................................... (tên đơn vị) cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...
Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên Bến xe/Trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên tỉnh

(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của Bến xe/Trạm dừng nghỉ

(5) Ghi theo Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất

(6) Đối với bến xe ghi loại bến, đối với trạm dừng nghỉ không ghi.

Đánh giá bài viết
1 109
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo