Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài là biểu mẫu giấy chứng nhận được cấp bởi Bộ văn hóa thể thao và du lịch chứng nhận hoạt động của tổ chức văn hóa nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Sau đây là nội dung mẫu giấy chứng nhận, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 02

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA .......................(1) .........................

Số: ................(2) ..................

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số ..../2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ ...................(3).................................................................................................... ;

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động cho .....(1).... với những nội dung sau:

1. Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (tiếng Việt): ........... (1) .........................

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...........................................................................

- Tên viết tắt (nếu có): .....................................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: ..................... Fax ...................... Email: ................... Website ....................

- Người đại diện theo pháp luật:.......................................................................................

+ Họ và tên: .....................................................................................................................

+ Ngày sinh: ...../...../.... Quốc tịch ...................................................................................

+ Hộ chiếu số: .................................................................................................................

+ Ngày cấp ..../..../..... Nơi cấp: .......................................................................................

+ Ngày hết hạn ...../..../.....................................................................................................

+ Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam: (nếu có) ...............................................................

2. Nội dung hoạt động: ....................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký có hiệu lực: từ ngày ...... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

4. ......(1)...... hoạt động theo quy định tại Nghị định số ...../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam./.


BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Số Giấy chứng nhận đăng ký;

(3) Tên điều ước quốc tế về việc thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu chứng nhận hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài

Mẫu chứng nhận hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 31
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo