Quyết định 1776/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời mở đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 1776/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời mở đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 1776/QĐ-BGTVT 2021 được Bộ Giao thông Vận tải ban hành về Quy định tạm thời mở đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19.