Nghị quyết 41/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 41/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020. Trong đó đã nếu rõ các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách khẩn trương được thực hiện để đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội trước đại dịch Covid19.