Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về việc mở cửa trường học

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về việc mở cửa trường học

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về việc mở cửa trường học. Đây là nội dung mới được ban hành tại Công văn 3427/SGDĐT-CTTT ngày 01/12/2021.