Chỉ thị số 35-CT/TW 2019 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cảm ơn bạn đã tải Chỉ thị số 35-CT/TW 2019 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra chỉ thị 35/CT-TW ngày 30/5/2019. Sau đây là toàn văn chỉ thị 35 của Chủ tịch nước, mời các bạn cùng theo dõi.