Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ dung dùng cho các sinh viên chưa được xét tốt nghiệp vì lý do: Nợ chứng chỉ điều kiện, nợ chứng chỉ môn học.... Khi trả nợ xong làm ơn đề nghị lên nhà trường để được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
(BỔ SUNG)

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp Trường…………...................................

Họ và tên: …...................................Mã số SV:..................................

Ngày sinh: ………………………………….Mã lớp:..................................

Nơi sinh (theo giấy khai sinh):....................................................................

Trình độ đào tạo:...................... Ngành đào tạo:..................................

Chuyên ngành:..................................................

Điện thoại liên hệ:..................................

Hiện nay em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo và hoàn thành chương trình GDTC và GDQP (có chứng chỉ kèm theo).

Số điểm tích lũy……………

Điểm trung bình cộng toàn khóa…………

Nay em làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Hội đồng công nhận tốt nghiệp khoa……….. và Trưởng phòng đào tạo

Trân trọng kính chào./.

…………., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Kết quả xét của khoa

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung

Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung

Đánh giá bài viết
1 528
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo