Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Kính gửi:………………………………………………

Tên tôi là: .............................................................................. Giới tính: ..............................

Sinh ngày ............... tháng ................. năm ..............……………………………………….…

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Quê quán: ...........................................................................................................................

Chức vụ: ....................…………………………….............…………………………………......

Đơn vị công tác:………………….……………………................……………………………….

Căn cứ Công văn số……………………, Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 và Thông báo số ……………….. của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố………… về việc gửi hồ sơ xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức;

Tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét điều kiện để xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành.

Hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị của cá nhân gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị;

- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao công chứng).

…….., ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

Thông Tin Học Viên

Cấp Giấy Xác Nhận Trình Độ Tương Đương Sơ Cấp Chính Trị

Họ và tên:……………………………………………………………………………................….

Ngày, tháng năm sinh:……………………………….tại……………...............…………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………................…………………..

Điện thoại DĐ:…………………………………………………….................……………………

Đánh giá bài viết
2 9.361