Đơn xin nghỉ phép kết hôn

Mẫu đơn xin nghỉ phép tổ chức đám cưới

Đơn xin nghỉ phép kết hôn là mẫu dành cho những nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nghỉ phép ít ngày để tổ chức đám cưới. Đơn cũng trình bày rõ những thông tin cá nhân như tên, vị trí công tác, phòng ban, nêu rõ lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ.... Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung Đơn xin nghỉ phép kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KẾT HÔN

Kính gửi:

Ban giám đốc Công ty…………………………….............................................

Trưởng phòng……………………………………...............................................

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại..................................................

Địa chỉ thường trú:.........................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:..............................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:......................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

  • Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm ……
  • Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm …….
  • Lý do: ........Tổ chức cưới........................................................
  • Nơi nghỉ phép: .....................................................................…

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): ……………………..là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép tổ chức đám cưới

Mẫu đơn xin nghỉ phép kết hôn

Đánh giá bài viết
1 23.890
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo