Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề được ban hành kèm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ là mẫu đơn thường được dùng khi cán bộ công nhân viên muốn được nghỉ hưu trước độ tuổi quy định của nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

1. Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là mẫu đơn được lập ra để xin được nghỉ hưu trước tuổi so với thời gian quy định. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin nghỉ hưu trước tuổi.

2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?

Căn cứ Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, sửa đổi bổ sung Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sau:

1 - Có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

2 - Có thêm một trong các điều kiện sau:

- Được nghỉ hưu sớm 05 năm so với tuổi quy định:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
 • Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
 • Người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

- Được nghỉ hưu sớm 05 năm so với tuổi quy định:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
 • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Được nghỉ hưu luôn mà không xét đến tuổi:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên .

3. Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 2021

Đây là mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2021, là Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi căn cứ Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Công văn 4126/BNV-TCBC 2021 đúng quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP của Chính Phủ)

Kính gửi: ......................................................

Tên tôi là: .........................................................................................

Giới tính (Nam/Nữ): .........................................................................

Sinh ngày......tháng......năm......

Nơi sinh: ...........................................................................................

Số sổ BHXH: .....................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:… năm… tháng........

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ...............................................................

Sau khi nghiên cứu Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 135/2020/NĐ-CPCông văn 4126/BNV-TCBC 2021 quy định chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi. Bản thân tôi nhận thấy bản thân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định Khoản 2, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP.

Lý do nghỉ hưu trước tuổi: ..........................................................................................

Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: Ngày.....tháng...năm....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp trên quan tâm xem xét và giải quyết.

..............., ngày...tháng...năm...

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN (1) NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ HỌC NGHỀ

Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ

Kính gửi:

- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................

Tôi tên:........................................................, sinh ngày.............../.............../..............

Quê quán:..................................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:...................................................................................................

.................................................................................................................................

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp:...............................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ..............................................................................................

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:................. năm................ tháng.

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; Tôi xét thấy đủ điều kiện và làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ (1)....................................kể từ ngày.....tháng.......năm......./.

........... ngày..........tháng......... năm......

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề cùng các điều kiện, thủ tục nghỉ hưu theo quy định hiện nay. Qua đó người lao động nắm được và xin về hưu sớm đúng quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 7.003
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.