Đơn xin cấp văn bản chấp thuận khai thác thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản quý hiếm

Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản quý hiếm là biểu mẫu đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác thủy sản nguy cấp, quý hiếm được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Mẫu số 10.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHP THUẬN KHAI THÁC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức (đối với tổ chức - ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp): ………………………………………………………………………….

Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân): ….………

Địa chỉ: ……………………………………………………..……………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Đề nghị Tổng cục Thủy sản cấp Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, chi tiết như sau:

1. Mục đích khai thác: ……………………………………………………………………………..

2. Đối tượng, thời gian, phương tiện, ngư cụ khai thác:

TT

Tên loài

Số lưng/ khối lượng khai thác

Vùng khai thác

Thời gian khai thác (dự kiến)

Phương tiện khai thác

Ngư c khai thác

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

1

2

3

3. Các tài liệu, hồ sơ kèm theo:

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật về thủy sản.

………, ngày …. tháng ….. năm ……..
T CHỨC/CÁ NHÂN Đ NGHỊ
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo