Mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Khi Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc mà muốn cấp lại thì thân nhân chủ yếu của liệt sỹ có thể xin cấp bằng. hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin cấp lại bằng tổ quốc ghi công để các bạn cùng tham khảo và có thể sử dụng trong trường hợp muốn xin cấp lại bằng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại bằng tổ quốc ghi công tại đây.

1. Mẫu Đơn xin cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

Kính gửi: …………………(1)……………………

Họ và tên: ………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm …………… Nam/Nữ: ……………………..

Nguyên quán: …………………………………………

Trú quán: …………………………………………………………………..

Mối quan hệ với liệt sĩ: …………………….. (2) …………………………….

Đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ.

Họ và tên liệt sĩ: …………………………………………………………………

Sinh ngày… tháng … năm …………… Nam/Nữ: ……………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………

Hy sinh ngày … tháng … năm …

Cấp bậc/Chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………

Bằng Tổ quốc ghi công số: …………… theo Quyết định: ……………… ngày …….. tháng …… năm ………………. của …………

Lý do đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”: ……………………………….

………………………………………………………………………/.

…. ngày… tháng… năm…

Xác nhận của xã, phường ………
Ông (bà) …………………….hiện cư trú tại ………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

…. ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Sở LĐTBXH nơi đang quản lý hồ sơ liệt sĩ

(2) Ghi rõ mối quan hệ với LS hoặc người được đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ

2. Mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

I. Phần khai về thân nhân đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công:

Họ và tên: ............................................................................ Năm sinh: ...................

Nơi thường trú: Tổ dân phố ..................... Khối phố (thôn) ..........................................

Phường (xã) ......................................... Quận (huyện) ..............................................

Quan hệ với liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC: ................................................................

Lý do xin cấp lại Bằng TQGC (ghi một trong những lý do: mất, hư hỏng, chưa nhận được Bằng TQGC): .........

II. Phần kê khai về liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC (1):

Họ và tên liệt sỹ (chữ in hoa): ....................................................................................

Nguyên quán: ...........................................................................................................

Chức vụ khi hy sinh: .................................................................................................

Hy sinh ngày ............ tháng ......... năm .......................

Số Bằng TQGC: ........................................ theo Quyết định cấp Bằng TQGC số: ................. ngày ....... tháng ....... năm ............... (ở góc trái của Bằng TQGC).

XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ, PHƯỜNG

Ngày ........ tháng ........ năm .................

Người đứng khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1): Nếu yếu tố không có là để trống không ghi.

3. Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 51 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” gồm 5 bước như sau:

1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

2. UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.

5. Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận công văn và danh sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên, thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ chỉ cần có đơn đề nghị cấp đổi lại Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi UBND cấp xã (nơi đang thực hiện các chế độ ưu đãi của Nhà nước) để làm các bước tiếp theo như hướng dẫn trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.160
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo