Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú là mẫu đơn được đơn vị doanh nghiệp ngân hàng nước ngoài lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam. Mẫu đơn nêu rõ thông tin ngân hàng muốn đặt văn phòng đại diện thường trú, vị trí đặt, phạm vi hoạt động.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy phép tại đây.

Mẫu thông báo lập Văn phòng đại diện

Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú như sau:

TÊN NGÂN HÀNG (CÔNG TY) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
.........., ngày....tháng....năm.....

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: Ngài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thưa Ngài thống đốc,

Chúng tôi, trân trọng xin Ngài thống đốc cho phép Ngân hàng (công ty) chúng tôi là:

- Tên Ngân hàng (công ty):………………………………………………………............………

- Quốc tịch:………………………………………………………………………………..............

- Địa chỉ nơi đóng trụ sở mới:…………………………………………………………..............

- Phạm vi hoạt động chủ yếu:…………………………………………………………..............

- Vốn pháp định:……………………………………………………………………….................

Được đặt Văn phòng đại diện thường trú (hoặc chi nhánh văn phòng đại diện thường trú) tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

- Nơi xin đặt văn phòng đại diện (tỉnh, thành phố):……………………………......................

- Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện:…………………………………………….........

- Số nhân viên trong Văn phòng đại diện: ………….. người. Trong đó:

+ Số người nước ngoài:…………………………………………………………………............

+ Số người tuyển dụng tại Việt Nam:…………………………………………………..............

- Họ tên trưởng văn phòng đại diện .............................................................................

- Quốc tịch: ...............................................................................................................

- Thời gian hoạt động của văn phòng đại diện ................. năm.

- Tài sản có chủ yếu của văn phòng đại diện: ...............................................................

Chúng tôi xin cam kết trong thời gian hoạt động tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng đại diện thường trú và các nhân viên của văn phòng đại diện sẽ tuân thủ pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung đăng ký.

Xin gửi tới Ngài thống đốc lời chào trân trọng.

Chủ tịch Ngân hàng
Ký tên (đóng dấu nếu có)

Các giấy tờ kèm theo đơn:

1. Điều lệ thành lập Ngân hàng (công ty)

2. Giấy đăng ký hoạt động ở nước sở tại.

3. Giấy xác định vốn pháp định của cấp có thẩm quyền.

4. Bản tóm tắt giới thiệu Ngân hàng (tự giới thiệu).

Đánh giá bài viết
1 248
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo