Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục

Đơn xin bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục. Đây là mẫu sử dụng cho viên chức hết thời gian tập sự xin vào làm việc chính thức. Mẫu bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán...

Nội dung của Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH GD&DT

Kính gửi :

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……

- UBND huyện……………

- Phòng GD&ĐT…………

Tôi tên là:.................................................................

Sinh ngày....….tháng…......năm 19...............

Nơi sinh:.......................................................

Quê quán:….......................................................

Hộ khẩu thường trú:….......................................................

Trình độ chuyên môn:.......................................................

Chức vụ và đơn vị công tác:.......................................................

Trình độ chuyên môn:...….......................................................

Trình độ tin học:......….......................................................

Tình độ ngoại ngữ:........….......................................................

Quyết định tuyển dụng viên chức số……../QĐ-SNV ngày…tháng…năm 20…của Sở Nội vụ tỉnh …….

Hợp đồng lần đầu ngày…………………

Thử việc ngạch…………………………Mã số:…………………..........và hưởng lương hàng tháng………..% của hệ số: ..................... bậc:…......

Ngày, tháng, năm đề nghị bổ nhiệm vào ngạch:……

Sau thời gian được phòng GD&ĐT phân công về công tác ở đơn vị, bản thân tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định của ngạch, tôi nhận thấy đủ điều kiện để được bổ nhiệm chính thức vào ngạch nên tôi viết đơn này xin được bổ nhiệm vào ngạch viên chức ngành GD&ĐT.

…….Ngày….tháng….năm 20......

(Họ và tên, chữ ký)

Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục

Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục

Đánh giá bài viết
1 1.229
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo