Đơn thuốc y học cổ truyền điều trị ngoại trú

Mẫu đơn thuốc thang điều trị ngoại trú là biểu mẫu đơn thuốc y học cổ truyền điều trị ngoại trú cho bệnh nhân được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-BYT về quy định kê đơn thuốc cổ truyền, dược liệu.

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN THUỐC THANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên cơ sở KBCB ……………………………………… Mã bệnh:…………………

ĐƠN THUỐC THUỐC THANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

(Dành cho kê đơn dược liệu, vthuốc ctruyền)

Họ tên …………………………Tuổi …………………… nam/nữ …........….……………

Địa chỉ …………………………………………………………….…............………………

Đối tượng: Viện phí…………. BHYT …………… Khác ………….......….……………..

Chẩn đoán …………………………………………………………………........………….

Thuốc sử dụng từ ngày ………….....đến ngày …………………. Số thang ………….

TT

Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

Hướng dẫn sử dụng:

Cách sắc thuốc ………………………………………………..…………………………

Cách uống: …………………………………………………....…………………………

Những điều cần lưu ý: ………………………………………………………………….

……………………………………………………..……………….......…………………

……………………………………………………………………..…....………………..

Hẹn ngày khám lại (nếu cần thiết) …………………………….……….…………….


Người bệnh
(ký và ghi rõ họ tên)


Người cấp phát
(ký và ghi rõ họ tên)

……..., ngày …. tháng …. năm 20…..
Thầy thuốc kê đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo