Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Biểu mẫu đơn thay đổi người trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý là biểu mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi người trợ giúp pháp lý hay người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý... Để nắm được nội dung chi tiết của biểu mẫu đơn đề nghị, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: …………………..(1) ……………………………………

Tôi là (họ và tên): ………………(2)…………….hoặc ……………..(3) ……………………….......

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….Giới tính: ……………………..............

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………........

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….......

CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………………………….....

Ngày cấp ………………..Nơi cấp ………………………………………………………………........

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..........

Là người được trợ giúp pháp lý Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý ..….(2) ………… đang được

Ông/Bà …………….(4)……………………….trợ giúp pháp lý trong vụ việc …………………………………

Căn cứ vào khoản 5 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý với lý do sau

đây: ………………………………………………………………………….......................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………........................

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị …………… (1) ………………..xem xét thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(4): Họ và tên người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trợ giúp pháp lý

Đơn đê nghị thay người trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 137
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo