Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài là gì?

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin sửa đổi bổ sung giấy phép...

2. Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

….………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố………………………………

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …………………………………………………………

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có): ……………………..……..

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ……….…………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số: ……………………..………………….

Do …………………………………… cấp ngày……..tháng…….năm tại…………….

Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………..………………………………………

Vốn điều lệ ……………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………...………… tại Ngân hàng: ……………………………

Điện thoại:…………………………………. Fax: …………………………………….

Email:…………………………………………. Website: (nếu có) ……………………

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) …………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………….……….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ………………………………………..……….………

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) ……………………………………….…………………..

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………..

Do…………………….…….. cấp ngày …… tháng ……. năm ……… tại …………..

Số tài khoản ngoại tệ:……………………..tại Ngân hàng:……………...……………..

Số tài khoản tiền Việt Nam:……………….. tại Ngân hàng:…………….………….…

Điện thoại:…………………………….. Fax: …………………………..……………..

Email:………………………………. Website: (nếu có)……………………………….

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)…………………………….………………………………………………………

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:……………………………………. Giới tính: ……………………………..

Quốc tịch: ………………………………………..…………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân …………………………………………………….

Do ……………………………..…….. cấp ngày…….tháng……..năm…….tại ………

Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh: ………………………………..………………………………….

Lý do điều chỉnh: ………………………………….……………………………………

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo