Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán là mẫu đơn đề nghị được cá nhân người lao động gửi tới ban giám hiệu nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp về việc đề nghị ký kết hợp đồng lao động lương khoán, mẫu với đầy đủ nội dung thông tin của người làm đơn, cơ quan doanh nghiệp nơi người làm đơn đang công tác.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán tại đây.

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mẫu đề nghị gia hạn Hợp đồng lao động

Những vấn đề cần lưu ý khi ký Hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LƯƠNG KHOÁN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường …………;

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm……;

- Bộ môn ….

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………...........

Sinh ngày:........................................................ Tại: .................................................

Số CMND: ............................... Cấp ngày:...................... Nơi cấp: ..........................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chức danh: ..............................................................................................................

Trình độ:...................................................................................................................

Đã công tác tại trường từ ngày: .................................... đến ngày: .............................

Đơn vị:......................................................................................................................

Bộ môn:....................................................................................................................

Tôi đã nghỉ hưu theo Quyết định số: ..................... ngày................ tháng .............. năm............

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…..ngày…..tháng…..năm………của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Nay tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại ....................................... để .....................

...................................................................................................................................

Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Lãnh đạo Nhà trường xem xét và chấp thuận cho tôi được ký hợp đồng lương khoán để làm việc tại đơn vị.

........., ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 3.566
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo