Đơn đề nghị học nghề

Mẫu đơn đề nghị học nghề

Đơn đề nghị học nghề được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn người lao động trong thời đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp muốn làm đơn đề nghị được tham gia khóa đào tạo nghề.

Đơn đăng ký học nghề

Đơn xin học nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh/Thành phố …….........................

Tên tôi là: ...................................................................................Sinh ngày:.........................................

Số CMND:.................................................................................................. Ngày cấp: ......../....../.........

Nơi cấp................................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):...............................................................................................................

Hiện cư trú tại: ....................................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................................

Theo quyết định số …...........................……QĐ-LĐTBXH ngày …../ …../20…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …….................…, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp …...........……. tháng, từ ngày ….. tháng ..… năm ….. đến ngày ..… tháng ..… năm …..; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề;

Nghề: ..............................................................................; thời gian học nghề: .......................... tháng;

Nơi học nghề: .....................................................................................................................................

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

........, ngày .... tháng .... năm .....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
2 2.715
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo