Đơn đề nghị giao đất rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ

GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ RỪNG

(dùng cho tổ chức)

Kính gửi: ……………………………………….

1. Tên tổ chức (chữ in hoa)(1)...................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính............................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ.....................................................................................................................

Điện thoại...............................................................................................................................

4. Các thông tin về đất và rừng..............................................................................................

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng hay thuê đất, thuê rừng):............................................

b) Về đất:................................................................................................................................

Vị trí khu đất(2).......................................................................................................................

Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng)...................................................

Thời hạn (năm).......................................................................................................................

Mục đích sử dụng đất.............................................................................................................

c) Về rừng...............................................................................................................................

Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô).......................................................................

Diện tích rừng (ha):.................................................................................................................

Mục đích sử dụng rừng(3).......................................................................................................

5. Phương thức nộp tiền sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có)...............................................

6. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai.

………ngày………tháng………năm …….
(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng du)


(1) Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(2) Vị trí khu đất rừng ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Đánh giá bài viết
1 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo