Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Mẫu số 07 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn giấy ĐKKD đã hết hạn. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mạiLuật Quản lý ngoại thương.

Nội dung của Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

, ngàythángnăm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ...

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại: …………….. Fax: ……………… Email: ……………. Website:..............

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:............................................................

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số... do... cấp lần đầu ngày... tháng... năm....; cấp đăng ký thay đổi lần1... ngày...tháng...năm...

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ... do ... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần2... ngày...tháng...năm....

II. Đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số... do... cấp ngày... tháng... năm... như sau:

1. Thời hạn gia hạn:.........................................................................................................

2. Lý do gia hạn:..............................................................................................................

3. Các đề xuất khác (nếu có):.......................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

2 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị gia hạn

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đánh giá bài viết
1 118
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.