Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự là mẫu được dùng khi cá nhân muốn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự, biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 3377/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự

Lộ trình cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Hướng dẫn cách đổi giấy phép lái xe qua mạng

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Cục trưởng Cục Xe - Máy

Họ và tên: ...............................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng .......... năm ..............

Cấp bậc: ........................................Chức vụ: ..........................................................

Đơn vị: ...................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Số GPLX ...............................Hạng ....... Ngày trúng tuyển: ......................................

Đào tạo Tại trường: .................................................................................................

Ngày cấp phép gần nhất: ..........................................................................................

Lý do đổi, cấp lại GPLX: ...........................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

..........., ngày.....tháng......năm........
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên
trực tiếp quản lý ký, đóng dấu)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 966
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo