Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị dùng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Mẫu thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới/hoán cải/sửa chữa tàu biển

Đơn đề nghị công nhận/công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu biển

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa
Mẫu đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa:

TÊN TỔ CHỨC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ........./ĐĐN-......... (1) ...........(địa danh), ngày ......... tháng ....... năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa .............(2)

Kính gửi: ..........................(3)........................

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Thông tư số ....../2016/TT-BGTVT ngày ......... tháng .......... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Căn cứ ......................................(4)..........................................................................

2. Nội dung đề xuất

a) Chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa ......... km (từ................. đến.................);

b) Cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa ..................................................;

c) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa ..............;

d) Các nội dung khác

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................(5)................... kính đề nghị ...................(3)................. xem xét, công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa ...................................(2)................................

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, .......(7)

THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên đường thủy nội địa.

(3) Nêu tên cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

(4) Nêu Quyết định phê duyệt, hồ sơ hoàn công, Biên bản hoàn thành dự án, công trình quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư này hoặc Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

Đánh giá bài viết
1 75
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo