Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân) là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới phòng giáo dục và đào tạo để đề nghị về việc được cấp phép dạy thêm cho cá nhân đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, địa điểm tổ chức dạy thêm, môn dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm cho cá nhân tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

Thủ tục cấp phép dạy thêm

Mẫu đơn xin học thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân) như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM
(Cá nhân)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………….

Tôi tên là:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................................

Số CMND:……………............………...…Số điện thoại………...................………….....…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………................................…………...

Trình độ đào tạo:…………………………………………...............................……………......

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………..............................……………….....

Nơi dạy thêm:…………………………………................................…………………………...

Môn dạy:……………………………....……………..................................……………………..

Chương trình cấp học:……………………….....……...............................……………………

Sau khi nghiên cứu các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ - BGDĐT ngày 31/1/2007; Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm.

Tôi xin đề nghị được cấp phép dạy thêm và xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn dạy thêm học thêm của Sở GD&ĐT.

........., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến
của hiệu trưởng
Người viết đơn
Đánh giá bài viết
2 2.680
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo