Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được cấp phép dạy thêm cho cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức xin cấp phép, địa điểm tổ chức lớp học, giáo viên giảng dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm tại đây.

Mẫu đơn xin học thêm

Thủ tục cấp phép dạy thêm

Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM

(Tập thể)

Kính gửi: ………………………….……………

Tôi tổ chức, cá nhân:...............................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:……………………………………………….....................................

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm:…………………………………….........................……………….....

Địa điểm:………………………………………………………..............................………….

Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m2

…………phòng loại…….........m2

...…………phòng loại….....….m2

Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

Giáo viên: (có danh sách kèm theo)

Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến)

Lớp Môn Môn Môn
Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh

Học phí: ................... đồng/tiết học/học sinh.

Nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, thành phố đã ban hành./.

Ý kiến
UBND Phường (xã), thị trấn
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)
Đánh giá bài viết
1 1.592
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo