Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:….....CMND (Hộ chiếu) số.............., cấp ngày.......tháng.......năm ......, nơi cấp..............

Thường trú tại:...................................................................................................

……………………………………………………………………………………...........

Số ĐT:................................................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):......................................................................................

…………………………………………………………….........……………………….

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.......................m2. Số tầng (tầng):.....................

Kết cấu nhà:…..........………..............................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ ………………….....

Năm xây dựng:..................................................................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số............................................................

cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**)....................................................................................

..........................................................................................................................

DT đất ở............................m2.

Sử dụng riêng:.........................m2.

Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:.......................................................................................................

Tờ bản đồ số......................................................................................................

Đất được giao: ....................... Đất thuê, mượn: ...........................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng............năm ........... đến ngày...........tháng..........năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

Xác nhận của UBND cấp xã

.........., ngày ....... tháng ......năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.

Mẫu BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)

Xác nhận của ………………… .............., ngày ....... tháng …năm.........

(Xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

Đánh giá bài viết
1 2.435
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo