Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ định giá đất

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất

Cá nhân được cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ đã hết thời hạn; được cấp lại Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ bị mờ, rách, nát hoặc bị mất. Dưới đây là Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ định giá đất được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn xin thuê đất

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất

Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất

Ảnh
4x6cm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng một cửa)

1. Họ và tên:.................................................................Nam/Nữ........................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

3. Quê quán:.......................................................................................................................

4. Quốc tịch:.......................................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu):............................

Ngày cấp:.....................................................Nơi cấp:.........................................................

6. Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................

7. Đơn vị công tác:.............................................................................................................

8. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

9. Số điện thoại liên hệ: di động:............... cố định:....................email:..............................

10. Số Chứng chỉ đã cấp: ngày cấp:..................................................................................

11. Lý do đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ:.....................................................................

Kèm theo đơn 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ (ghi rõ bản gốc hay bản sao) sau đây:

1)..........................................................................................................................................

2)..........................................................................................................................................

3)..........................................................................................................................................

12. Đăng ký nhận kết quả: □ Trực tiếp □ Qua đường bưu điện và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

Đề nghị được cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ định giá đất. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết:

- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Hành nghề theo đúng Chứng chỉ định giá đất được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

......, ngày ...tháng ...năm ...

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Theo Điều 6 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định.

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu);

c) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ định giá đất do bị mờ, rách, nát;

d) Giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất;

đ) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất.

Đánh giá bài viết
1 565
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo