Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội nằm trong thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội được gửi tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy phép để kiểm tra, xem xét và phê duyệt để cấp giấy phép cho phép tổ chức lễ hội theo truyền thống hoặc sự kiện.

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội được cập nhật nội dung theo Thông tư mới nhất quy định về tổ chức lễ hội là Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội.

Trong đơn, bên xin giấy phép tổ chức lễ hội cần trình bày cụ thể và chi tiết về nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với lễ hội truyền thống. Ngoài ra, cần nêu rõ thời gian tổ chức, địa điểm diễn ra lễ hội và thành phần Ban tổ chức. Cuối cùng là phần cam kết thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Tờ trình tổ chức lễ hội

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Công điện quản lý và tổ chức lễ hội số 229/CĐ-TTg

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ........... .......ngày.......tháng.......năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Kính gửi:.......................(Tên cơ quan cấp giấy phép)....................

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp giấy phép):...............................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép)........................................ cấp giấy phép tổ chức lễ hội.....................

....................................................................................................................................

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống):..............

....................................................................................................................................

Thời gian tổ chức:.........................................................................................................

Địa điểm tổ chức:..........................................................................................................

Thành phần Ban tổ chức lễ hội:......................................................................................

Cam kết:

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và Điều 5 Thông tư quy định về tổ chức lễ hội./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
3 11.262
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo