Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho cá nhân, tổ chức đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức, thông tin về cảng đề nghị được hoạt động.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tại đây.

Đơn đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)..........................................

Tên tổ chức, cá nhân (4).............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ..................................................................

Đề nghị được công bố Cảng (2) ..................................................................................

Vị trí cảng (3): từ km thứ ................................ đến km thứ ........................................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ....................................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)..................................................

Tỉnh (thành phố): ........................................................................................................

Cảng thuộc loại (5a): ..................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ....................................................................................

Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .................................................................................

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):.................................

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .........................................................

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức (cá nhân) làm đơn
Ký và đóng dấu

Ghi chú:

(1) Điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

(2) Ghi tên cảng được công bố.

(3) Ghi rõ cảng nằm từ km thứ..... đến km thứ..... (lý trình) phía bờ (phải hay trái) của sông (kênh)...... thuộc xã (phường).... huyện (quận, thị xã)... tỉnh (Thành phố)........

Đối với các cảng trên hồ, vịnh......... không xác định vị trí theo lý trình thì có thể xác định vị trí theo tọa độ.

(4) Ghi rõ tên Chủ cảng (đơn vị Chủ đầu tư xây dựng cảng);

(5a) Ghi rõ là cảng hành khách hay cảng hàng hóa. Nếu là cảng hàng hóa cần ghi rõ là hàng hóa thông thường, hàng xăng dầu....

(5b) Ghi cấp kỹ thuật cảng theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thủy nội địa;

(6.a) Ghi phạm vi vùng đất sử dụng theo các giấy tờ về sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

(6.b) Ghi rõ những đặc điểm của cầu tàu và các công trình thiết yếu khác.

(7) Ghi rõ chiều dài, rộng vùng nước trước cầu cảng, vùng phương tiện neo đậu, luồng vào cảng (nếu cảng nằm xa luồng chạy tầu thuyền) và các vùng nước giành cho dịch vụ cung ứng, chuyển tải hàng hóa (nếu có) tổng diện tích mặt nước (m2) sử dụng theo bình đồ được Cơ quan có thẩm quyền duyệt.

(8) Ghi rõ loại phương tiện thủy lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận như: Phương tiện thủy nội địa, tầu biển, phương tiện thủy nước ngoài...; mớn nước đầy tải của phương tiện lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận (ghi kèm cao độ mức nước tương ứng). Tùy đặc điểm cụ thể và về độ sâu vùng nước, chiều dài cầu tầu, loại thiết bị bốc xếp.... của từng cảng có thể ghi thêm những số liệu khác như: trọng tải, chiều dài chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào cảng.

Đánh giá bài viết
1 1.711
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo