Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp giấy phép công diễn. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của đơn vị làm đơn đề nghị, tên chương trình, nội dung chương trình, thời lượng chương trình, người chịu trách nhiệm cho chương trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn tại đây.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Tờ trình tổ chức lễ hội

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
.............., ngày....tháng....năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) cấp giấy phép công diễn:

1. Tên chương trình:................................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………….…………........................................................

3. Thời lượng chương trình (số phút):........................................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................................

5. Thời gian: Từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm........

6. Địa điểm:.............................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 450
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo