Đơn đề nghị cấp chứng nhận hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Đơn xin cấp chứng nhận hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài ở Việt Nam

Mẫu đơn xin cấp chứng nhận hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài ở Việt Nam là biểu mẫu được lập để xin cấp giấy chứng nhận hoạt động của các cơ sở văn hóa nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ...(1)...
-------

....... ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Nghị định số ..../2018/NĐ-CP ngày .../.../2018 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ .....(2) ................................................................................................................. ;

.....(1)..... trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động cho ....(3).... với các nội dung như sau:

1. Tên Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

- Tên bằng tiếng Việt: ......................................................................................................

- Tên bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng quốc gia có đơn đề nghị: ....................................

- Tên viết tắt (nếu có): .....................................................................................................

- Địa chỉ (dự kiến) ...........................................................................................................

- Điện thoại: ........................ Fax .................... E-mail .................... Website: ................

2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: ................

3. Nội dung đăng ký hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: ................

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: ...

- Giới tính: Nam/nữ .........................................................................................................

- Sinh ngày ..../..../.... Quốc tịch .......................................................................................

- Hộ chiếu số: ..................................................................................................................

Ngày cấp ..../..../.... Nơi cấp .............................................................................................

Ngày hết hạn ..../..../.........................................................................................................

Kèm theo Đơn đề nghị này, gồm:

(1) Dự thảo Quy chế hoạt động;

(2) Dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy;

(3) Lý lịch của người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ quan đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký;

(2) Tên điều ước quốc tế về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn xin cấp chứng nhận hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài ở Việt Nam

đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại việt nam

Đánh giá bài viết
1 26
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo