Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin thuê đất

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất

Ảnh
4x6cm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng một cửa)

1. Họ và tên:...............................................................................Nam/Nữ.......................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

3. Quê quán:...................................................................................................................

4. Quốc tịch:...................................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu):.......................

Ngày cấp:..............................................................Nơi cấp:............................................

6. Đơn vị công tác:.........................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................

8. Số điện thoại để liên hệ: di động:.................. cố định:............... .; email:.....................

9. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):..................................................

Kèm theo đơn 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ (ghi rõ bản gốc hay bản sao) sau đây:

1).......................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................

3).......................................................................................................................................

10. Đăng ký nhận kết quả: □ Trực tiếp □ Qua đường bưu điện và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề tư vấn xác định giá đất theo Chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

........, ngày ........tháng .......năm ......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Theo Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT, Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định.

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất;

c) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;

d) Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

đ) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

e) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

Các loại giấy tờ quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản này là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực thì người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng một cửa).

Đánh giá bài viết
1 474
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo