Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK

Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK mới nhất

C/O là tên viết tắt của Certificate of Origin. C/O mẫu AK là giấy chứng nhận xuất xứ CO form AK cho hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AK)

1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........

Số C/O: ………………………….

2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK

3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)

Cấp lần thứ nhất Hóa đơn nước thứ 3

Cấp lần thứ hai Back to Back C/O

Hàng tham dự hội chợ, triển lãm

Có trả lại C/O gốc

4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK:

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK

- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

- Tờ khai hải quan xuất khẩu

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Giấy phép xuất khẩu

- Hợp đồng mua bán

- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

- Vận tải đơn

- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng RVC

- Bảng kê khai hàm lượng De-minimis

- Các chứng từ khác………

5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………………

- Tên tiếng Anh: ………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………, Fax: …………………Email:.............

6. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ........................

- Tên tiếng Anh: …………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………, Fax: ……………………Email:..........

7. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

8. Mã HS

(8 số)

9. Tiêu chí xuất xứ

10. Số lượng

11. Trị giá

a) WO

b) CTH hoặc RVC 40%

c) PSR:

- WO

- WO-AK

- CTC

- RVC…..%

- RVC.......% + CTC

(CC; CTH; CTSH)

- Specific Processes

- Others

d) Theo Quy tắc 6

12. Số Invoice:…….

Ngày: ……/…../…..

13. Nước nhập khẩu:

……………………........

14. Số vận đơn:……………….

Ngày: ……./……../…………..

15. Những khai báo khác:

……………………………………....

16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:

- Ngày cấp:……./……./…………………..................

- Người kiểm tra: ………………………….................

- Người nhập dữ liệu: ……………………..................

- Người ký: ……………………………….....................

- Người trả: ……………………………….....................

- Đề nghị đóng:

17. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật.

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

§ Đóng dấu (đồng ý cấp)

§ Đóng dấu “Issued retroactively”

§ Đóng dấu “Certified true copy”

Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK

Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK

Đánh giá bài viết
1 1.081
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.