Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

Mẫu đơn 20/ĐBLC/2013: Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung được lập với thông tin người nộp thuế, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... đề nghị Chi cục Hải quan bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác cho các lô hàng nhập khẩu.

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu

Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu đơn 20/ĐBLC/2013: Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

Số: ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNG

Kính gửi: Chi cục Hải quan ...................................................................

Tên người nộp thuế: ................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................... Số Fax: ......................................................

Đề nghị Chi cục Hải quan ............................................................... cho phép áp dụng hình thức bảo lãnh chung với những thông tin như sau:

Tên tổ chức bảo lãnh: ..............................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................... Số Fax: ......................................................

Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác cho các lô hàng nhập khẩu của
(tên người nộp thuế) đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan từ ngày ..... tháng ..... năm .......... đến ngày ..... tháng ..... năm .......... với số tiền bảo lãnh là: ................................................. đồng (Bằng chữ: ................................................) theo văn bản cam kết bảo lãnh số ..... ngày ..... của .......... (tên tổ chức bảo lãnh).

(Tên người nộp thuế) xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Giám đốc Công ty ...................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

--------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

.........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

(Ghi rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 32
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo