Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc tham gia lại buổi thực hành. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin buổi thực hành vắng mặt, lý do vắng mặt buổi thực hành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành tại đây.

Mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin cấp lại phiếu hồ sơ sinh viên diện chính sách

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành như sau:

Trong đơn này, bạn cần nêu rõ thông tin về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa, mã nhóm học thực hành cũng như buổi học và ngày học thực hành đã vắng, sau đó là lí do vắng mặt buổi học hôm đó. Cuối cùng là bày tỏ mong muốn của bản thân: được tham gia lại một buổi thực hành tương tự, cùng với nó là cam kết chấp hành tốt những yêu cầu mà nhà trường đề ra.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI
BUỔI THỰC HÀNH

Kính gửi: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Họ và tên sinh viên:...................................................................... Ngày sinh:..............

Mã số sinh viên:............................................... Ngành học:.........................................

Mã lớp (nếu có):............................... Điện thoại liên hệ:................................................

Nay tôi làm đơn này để thông báo đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về việc tôi đã vắng học (hoặc dự kiến vắng học) buổi thực hành học phần........................, vào buổi........................ (sáng, chiều hoặc tối) ngày............................, mã nhóm học là..................................................

Lý do vắng:..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi có nhu cầu tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng) nếu có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của tôi trong học kỳ hiện tại. Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về kinh phí để tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng) nêu trên và sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định của nhà trường.

Kính đề nghị phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xem xét và chấp thuận. ​

Trân trọng kính chào./.

.............., ngày...tháng....năm....
Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 623
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo