Đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết mới nhất

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết là mẫu đơn được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin học sinh, sinh viên, nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký tại đây.

Đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Đơn đăng ký học nghề

Đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết như sau:

Trong đơn này, bạn cần nêu rõ thông tin về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa, mã nhóm học lý thuyết cũng như buổi học và ngày học lý thuyết đã vắng, sau đó là lí do vắng mặt buổi học hôm đó. Cuối cùng là bày tỏ mong muốn của bản thân: được tham gia lại một buổi học phần lý thuyết tương tự, cùng với nó là cam kết chấp hành tốt những yêu cầu mà nhà trường đề ra.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI
BUỔI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Kính gửi: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Họ và tên sinh viên:.................................................................... Ngày sinh:.....................................

Mã số sinh viên:..................................... Ngành học:........................................................................

Mã lớp (nếu có):..................................... Điện thoại liên hệ:..............................................................

Nay tôi làm đơn này để thông báo đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về việc tôi đã vắng (hoặc dự kiến vắng) buổi đánh giá (giữa kỳ hoặc cuối kỳ)........................... học phần lý thuyết .................., vào lúc......... ngày..............., mã nhóm học là...........................

Lý do vắng:.........................................................................................................................................

Tôi có nhu cầu tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng (hoặc dự kiến vắng). Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về kinh phí để tham gia buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng (hoặc dự kiến vắng) nêu trên và sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định của nhà trường.

Kính đề nghị phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xem xét và chấp thuận. ​

Trân trọng kính chào./.

............., ngày.....tháng......năm.......
Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 79
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo