Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh công ty hợp danh. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký kinh doanh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh tại đây.

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu danh sách cổ đông Công ty cổ phần

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh như sau:

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ

Chức danh: .................................................................................................................

Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ..............

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................................

Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ..................................................................................

Chỗ ở hiện tại.............................................................................................................

Điện thoại:.................................................. .... Fax.....................................................

Email:.................................................... ...........Website:............................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................

Tên giao dịch: .............................................................................................................

Tên viết tắt: ................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax: .................................................................

Email:...............................................................Website:.............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ...........................................................................................

4. Vốn điều lệ: .............................................................................................................

- Tổng số: ....................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ...............................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

.............., ngày...tháng...năm...
Các thành viên hợp danh
(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 95
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo