Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I được ban hành kèm theo Công văn 716/SNV-CCVC đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I đối với giáo viên phổ thông công lập. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đồng kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . .

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm được bổ nhiệm chính thức vào viên chức giáo dục : ………..

Thời gian bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương đương giáo viên THCS hạng II : ………………………………

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . mã số: . . . . . . .

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . .

Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 tại Công văn số 716/SNV-CCVC ngày 09/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 89/KH-BGDĐT ngày 06/3/2018 và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên hạng giáo viên THCS hạng I)…….…………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I

Đánh giá bài viết
1 1.733
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo