Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm một lần

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm một lần. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, số sổ bảo hiểm, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm một lần tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …….............

Tên tôi là: .............................................. sinh ngày ........ tháng ......... năm ..........

Số CMND ............................................................... Ngày cấp ......../........../...........

Nơi cấp...................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):...............................................................................

Số tài khoản (nếu có):................................................. tại ngân hàng:....................

Hiện cư trú tại: ........................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ..........................................................................................

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …./…../20… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp …… tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm …..

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ……… tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần) .............................................................................................. tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .......................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

..........., ngày...tháng...năm...

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 1.354
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo