Đề cương ôn thi viên chức tỉnh Quảng Ngãi 2021

Giới hạn nội dung ôn thi viên chức 2019 Quảng Ngãi

Sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành đề cương ôn thi viên chức vòng 1 năm 2019 chính thức cho tất cả các khối. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết đề cương ôn tập thi viên chức giáo dục năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung đề cương ôn thi viên chức 2019 Quảng Ngãi

I/ Môn kiến thức chung

 1. Thời gian thi: 60 phút/60 câu hỏi
 2. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan

II/ Môn tiếng Anh điều kiện

 1. Thời gian thi: 30 phút/30 câu hỏi
 2. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan

III/ Môn tin học điều kiện

 1. Thời gian thi: 30 phút/30 câu hỏi
 2. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thời gian thi: 60 phút

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan

3. Cấu trúc: gồm 3 phần (60 câu hỏi); kết quả xác định được dự thi tuyển tiếp vòng 2, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên.

Nội dung gồm:

- Luật viên chức;

- Luật Giáo dục;

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành giáo dục.

I. PHẦN 1 GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC, BẬC HỌC

I. Luật viên chức 2010 (số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của quốc hội khóa 12):

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II: QUYÊN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

Chương III: TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

II. Luật giáo dục 2005 (số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khóa 11 và Luật số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11)

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2. Chương II: HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

+ Mục 1: GIÁO DỤC MẦM NON (cho GV mầm non)

+ Mục 2: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (cho GV tiểu học, THCS và THPT).

+ Mục 5: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (cho GV Trung tâm GDTX).

3. Chương IV: NHÀ GIÁO

+ Mục 1: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO

Chương VI: NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

III. Văn bản quy phạm pháp luật của Ngành giáo dục

1. Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012)

..........................................

Nội dung chi tiết đề cương mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về để nắm được chi tiết nội dung ôn tập.

Các bộ luật quan trọng thi viên chức Quảng Ngãi 2019

 1. Luật viên chức 2010
 2. Luật giáo dục 2005
 3. Quy định về học thêm dạy thêm (Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT)
 4. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT
 5. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT
 6. 03/VBHN-BGDĐT
 7. 04/VBHN-BGDĐT 2015
 8. Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT
Đánh giá bài viết
3 5.336
Bài liên quan