Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung để bạn đọc cùng tham khảo. Đề cương nêu rõ nội dung ôn tập cho môn kiến thức chung khi thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về đề cương ôn tập tại đây.

ĐỀ CƯƠNG

ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Tập trung phân tích làm rõ các nội dung sau

I - Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của quốc hội khóa 12)

1. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

2. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

II – Luật giáo dục 2005 (38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khóa 11), Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 (44/2009/QH12 ngày 25/11/2009)

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục ngày 02/08/2006

- Nghị định 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

- Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

1. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống GD quốc dân

2. Yêu cầu về phương pháp giáo dục

3. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.

III – Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ GDĐT

1. Nhiệm vụ, quyèn hạn của trường trung học

2. Các hoạt động giáo dục và mục đích của các hoạt động giáo dục trong trường trung học

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường trung học

IV – Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học, các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường tiểu học

V – Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT)

1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

2. Các trường hợp không được dạy thêm, học thêm

3. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

4. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

VI – Nghị quyết 29-NQ/TW "Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nghập quốc tế". ngày 04/11/2013

- Nghị quyết 44/NQ-CP chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế

- Chương trình hành động 02-CTr/TU thực hiện nghị quyết số 29-NQ-TW của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế"

1. Mục tiêu tổng quát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

4. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo

VII - Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX (01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT)

1. Nhiệm vụ của trung tâm GDTX

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trung tâm GDTX

Đánh giá bài viết
1 7.502
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo