Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021

Ngày 4/6 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg 2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau đây là chi tiết danh sách các xã khó khăn giai đoạn 2021-2025, mời các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 861/QĐ-TTg 2021 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

Lưu ý: Các xã khu vực II, khu vực III đã được phê duyệt tại quyết định này nếu được công nhận chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với khu vực II, khu vực III kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

DANH SÁCH THÔN XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 2021

Các thôn xã khó khăn trên toàn quốc năm 2021 sẽ áp dụng theo quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg 2021.

1. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc

Bao gồm 11 xã thuộc khu vực I

2. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 TP Hà Nội

Bao gồm 13 xã thuộc khu vực I

3. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 tỉnh Quảng Ninh

Bao gồm 56 xã thuộc khu vực I

4. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 tỉnh Hải Dương

Bao gồm 2 xã thuộc khu vực I

5. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 tỉnh Ninh Bình

Bao gồm 7 xã thuộc khu vực I

6. Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2021 tỉnh Hà Giang

Bao gồm 52 xã thuộc khu vực I

Bao gồm 7 xã thuộc khu vực II

Bao gồm 133 xã thuộc khu vực III

...................................

Do dung lượng file lớn nên chi tiết danh sách các xã khó khăn giai đoạn 2021-2025 mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 21.879