Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2021

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu danh sách Đảng viên được chi bộ tổng hợp và đánh giá cuối năm.

1. Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là gì?

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là mẫu được lập ra để thống kê thông tin về các Đảng viên, ngày vào Đảng, kết quả đánh giá cuối năm của đảng viên... Từ đó các cơ quan, tổ chức dễ dàng nắm được các Đảng viên của đơn vị mình, dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, đánh gúa cuối năm.

2. Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2021

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2021

ĐẢNG BỘ ……………………………

CHI BỘ: …………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày.......tháng.......năm …

DANH SÁCH

Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm …

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ngày

TGCM

Ngày vào đảng

Kết quả đánh giá cuối năm

Tỷ lệ

Ghi chú

Nam

Nữ

DBị

CThức

Số phiếu

Tỷ lệ %

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dự bị

19

Dự bị

Dự bị

NGƯỜI LẬP BIỂU T/M CHI ỦY – CHI BỘ

Bí thư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 2.330
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.